REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu big-up.eu jest:

Instoya spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
adres do korespondencji: Al Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: KRS: 0000633851, posiadającą numer NIP: 5242800250 oraz numer REGON: 364108072, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł

2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień jest Sprzedawca. Sprzedawca sprawuje nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z wysyłką produktów, obsługą zamówienia oraz obsługą zamawiającego (obejmującą reklamacje, zwroty produktów, jak również postępowania z tytułu niezgodności towaru z umową).

3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług.

II. DEFINICJE

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Instoya spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: Al Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: KRS: 0000633851, posiadającą numer NIP: 5242800250 oraz numer REGON: 364108072, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł

3. Klient – Konsument dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu. Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie wykazująca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. W przypadku braku pewności co do swojej kondycji zdrowotnej, należy skontaktować się z lekarzem. Klientem nie mogą być kobiety w ciąży, kobiety aktualnie karmiące piersią, osoby chore na cukrzycę.

4. Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym big-up.eu

5. Umowa zawarta na odległość, – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktu i jego ilości oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9. Produkt – suplement diety dostępny do nabycia za pośrednictwem Serwisu i stanowiący przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

11. Formularz Kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający użytkownikowi Serwisu lub Klientowi kontakt ze Sprzedawcą, w tym w szczególności w celu zadania pytania lub realizacji praw wynikających z Regulaminu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Przeglądanie asortymentu dostępnego w Serwisie oraz składanie zamówień za pośrednictwem Serwisu nie wymaga zakładania konta ani wcześniejszego logowania. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym do składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. 1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer PC, telefon komórkowy, etc.
 2. 2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. 3) włączona obsługa plików cookies.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, CENY I PŁATNOŚCI

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. 1) wybrać Produkt lub pakiet Produktów będący przedmiotem Zamówienia,
 2. 2) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie prawdziwych danych odbiorcy Zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie telefon kontaktowy) oraz dokładnego adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, ze wskazaniem kraju dostawy spośród listy dostępnej w Serwisie.
 3. 3) zapoznać się z treścią Regulaminu i złożyć stosowne potwierdzenie,
 4. 4) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z realizacją Zamówienia,
 5. 5) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 6. 6) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Cena podana przy Produkcie lub pakiecie Produktów jest ceną wiążącą od momentu, gdy Serwis potwierdzi złożone Zamówienie. Klient ma gwarancję, że cena nie ulegnie zmianie aż do momentu uiszczenia wpłaty za Zamówienie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów lub pakietów Produktów, m.in w zakresie akcji promocyjnych a także do zmiany asortymentu Produktów i pakietów Produktów dostępnych w Serwisie.

5. Udostępniając dane, o których mowa w pkt IV.1.2 Regulaminu, Klient wyraża jednocześnie zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Serwisu dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Zamawiający ma prawo do wglądu udostępnionych przez siebie danych osobowych, może również je poprawiać oraz żądać ich usunięcia. Warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia jest złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania każdego złożonego Zamówienia. W przypadku braku możliwości zweryfikowania Zamówienia, jego realizacja może zostać wstrzymana bądź anulowana.

7. Składając Zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na subskrybcję newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając stosowną rezygnację za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub bezpośrednio na następujący adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

8. Klient może wybrać następującą metodę płatności:

 1. 1) przelew bankowy,
 2. 2) przelew przy pomocy systemu PayU,
 3. 3) przelew przy pomocy systemu PayPal
 4. 4) płatność kartą za pośrednictwem systemu PayU,
 5. 5) płatność kartą za pośrednictwem systemu PayPal,

9. W celu potwierdzenia Zamówienia Klient obowiązany jest do dokonania płatności ceny wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia – w przeciwnym przypadku Zamówienie zostanie anulowane.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną interpretację opisów Produktów lub ich błędne zrozumienie przez Klienta.

V. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY I DOSTAWA

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie zgodnie z pkt IV Regulaminu i dokonania przez Klienta płatności w sposób określony w pkt IV Regulaminu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz dane do dokonania płatności.

3. Po dokonaniu wpłaty przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie dokonania płatności następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu płatności oraz informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

4. Wysyłka zamówionych Produktów lub pakietów Produktów następuje w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość późniejszej wysyłki zamówionego Produktu lub pakietu Produktów, w przypadku chwilowego braku danego produktu w magazynie. Po otrzymaniu kolejnej partii Produktu, Produkt lub pakiet Produktów zostanie niezwłocznie wysłany do wskazanego odbiorcy. O wszelkich tego typu sytuacjach Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową. Niezaplanowane opóźnienia w wysyłce Produktów, wynikające z winy Serwisu, upoważniają Klienta do odstąpienia od umowy oraz możliwość ubiegania się o pełen zwrot wpłaconej kwoty.

6. Produkt lub pakiet Produktów jest wysyłany w oryginalnym i nieodpieczętowanym opakowaniu. W przypadku, gdy Klient otrzyma Produkt noszący znamię uszkodzenia lub posiadający wady fizyczne, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego w celu dokonania reklamacji. W tym celu jako właściwy temat wiadomości Klient powinien wskazać „Reklamacja” i dokonać opisu przyczyny reklamacji oraz danych Zamówienia.

7. Wysyłka zamówionych Produktów lub pakietu Produktów na terenie Polski odbywa się bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

8. Wysyłka zamówionych Produktów lub pakietu Produktów poza granice Polski wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości ustalonej dla danego kraju. Informacja o wysokości dodatkowych opłat za wysyłkę zagraniczną jest niezwłocznie przekazywana Klientowi i jest automatycznie doliczana do wartości Zamówienia po wyborze kraju dostawy w Formularzu zamówienia.

9. Wszystkie dostawy realizowane są za pośrednictwem renomowanych firm kurierskich wybranych przez Sprzedawcę.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki. W takiej sytuacji należy uzupełnić odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oswiadczenia dostępny jest tutaj), a następnie wysłać je wraz z nieotwartym Produktem na adres:

Instoya spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, Polska

2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Zwrot Produktu nie zostanie zaakceptowany, jeśli odesłany Produkt będzie naruszony, Produkt będzie znajdować się w nieoryginalnym opakowaniu lub będzie nosił inne znamiona użytkowania.

4. Klient otrzymuje pełen zwrot pieniędzy przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wraz z Produktem.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opłaty związane ze zwrotem Produktu. Wszelkie koszty przesyłki zwrotnej spoczywają na Kliencie.

VII. REKLAMACJE

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Klient ma prawo do reklamacji Produktów, które posiadają wady fizyczne, zostały uszkodzone podczas dostawy lub są niezgodne z treścią Zamówienia.

3. Klient ma prawo do weryfikacji stanu przesyłki w obecności kuriera, który ją dostarczył. W przypadku uszkodzenia produktu podczas transportu, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody.

4. Reklamacja może zostać złożona w sposób opisany w pkt V.6. Regulaminu lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (wzór formularza dostępny jest tutaj) i wysłanie go wraz z reklamowanym produktem na adres:

Instoya spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, Polska,

– w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Formularz powinien zawierać informacje dotyczące zakresu reklamacji, opis reklamowanego przedmiotu, krótkie uzasadnienie przyczyny reklamacji, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Sprzedawca poinformuje Klienta o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu reklamacji w formie e-mailowej, wykorzystując do tego celu dane wpisane przy składaniu Zamówienia lub dane podane w Formularzu Kontaktowym.

7. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego Sprzedawca w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego zastrzega sobie prawo do żądania od Klietna przesłania zdjęć reklamowanego produktu na wskazany adres e-mail lub przesłanie reklamowanego Produktu na adres wskazany w pkt VII.4 Regulaminu.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy w przypadku odnotowania nadużycia prawa do reklamacji (wielokrotny zakup zakończony każdorazowo żądaniem zwrotu, nieposiadanie oryginalnego produktu, nieuzasadnione żądanie zwrotu).

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje pełen zwrot pieniędzy (cena wraz z poniesionymi kosztami wysyłki) przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Produkt. Klient może na piśmie wskazać inny rachunek bankowy właściwy dla zwrotu. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 7 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. 1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. 2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. 3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Konsument wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności wybrani przez Sprzedawcę przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedawcy a w przypadku Klientów, którzy korzystają z elektronicznych sposobów płatności lub kartą płatniczą wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w Serwisie.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowe postanowienia w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca jest właścicielem wszelkich materiałów reklamowych zamieszczonych w obrębie Serwisu (logo, teksty, grafika, zdjęcia). Wszelkie materiały cyfrowe w formie tekstowej, jak i graficznej udostępniane w obrębie Serwisu, w tym w szczególności nazwa i logotyp Instoya oraz nazwa i logotyp BigUp, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

2. Widoczne w Serwisie wypowiedzi osób są ich subiektywną opinią i nie należy ich traktować jako pierwszorzędne źródło wiedzy.

3. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej, dlatego informacje zawarte na stronie nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarskiej, farmaceutycznej, bądź dietetycznej.

4. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w ramach Serwisu. Każdy zamawiający przed dokonaniem zakupu za pośrednictwem Serwisu ma obowiązek zapoznać się z nowym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądom polskim właściwym dla siedziby Sprzedawcy.