Polityka Prywatności

Instoya spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu big-up.eu. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest:

Instoya spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633851, posiadająca numer NIP: 5242800250 oraz numer REGON: 364108072 (Administrator).

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa).

3. Dane osobowe użytkowników serwisu podane w formularzu zamówienia lub formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług serwisu. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

4. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie może następować:

 1. 1) w celu realizacji przepisów prawa,
 2. 2) w celu realizacji zamówienia lub realizacji innych usług realizowanych za pośrednictwem serwisu,
 3. 3) na potrzeby działań badania rynku, promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

5. W celu przyjęcia i prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych osobowych użytkownika:

 1. 1) imię i nazwisko użytkownika,
 2. 2) adres dostawy (z podaniem w szczególności kraju, miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku (lokalu),
 3. 3) adres e-mail,
 4. 4) opcjonalnie telefon kontaktowy.

6. W celu realizacji praw z tytułu reklamacji, odstąpienia od umowy, czy skorzystania z innego rodzaju usług dostępnych za pośrednictwe serwisu, niezbędne jest podanie następujących danych osobowych użytkownika:

 1. 1) imię i nazwisko użytkownika,
 2. 2) adres dostawy (z podaniem w szczególności kraju, miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku (lokalu),
 3. 3) adres e-mail,
 4. 4) opcjonalnie telefon kontaktowy.

7. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych (w postaci newslettera lub innej) pochodzących od Sprzedawcy lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu ze Sprzedawcą. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

8. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane, sprzedawane, ani użyczane żadnym osobom trzecim, frmom, instytucjom czy organizacjom za wyjątkiem sytuacji wymienionych wprost w niniejszej Polityce Prywatności.

9. Administrator jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez Administratora umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych użytkowników.

10. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

 1. 1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. 2) innym osobom i podmiotom – w szczególności przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki oraz podmiotom obsługującym elektroniczne płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

11. Dane wpisane do formularza zamówienia lub kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje zakupu w serwisie lub którego dana sprawa dotyczy i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu zamówienia jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez użytkownika danych niezgodnych z prawdą.

12. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

13. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:

 1. 1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych,
 2. 2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 3. 3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

14. Realizacja praw wskazanych w ust. 13 powyżej odbywa się poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

15. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

16. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników serwisu do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników serwisów na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

17. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane Administratora za pośrednictwem Formularza Kontatkowego lub poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.